Hiện tại đã ngoài thời gian phục vụ của Twitter Beans Coffee

Vui lòng quay lại Twitter Beans Coffee Khuất Duy Tiến vào lúc: Thứ 3, từ 07:14-17:30.