Hiện tại đã ngoài thời gian phục vụ của Twitter Beans Coffee

Vui lòng quay lại Twitter Beans Coffee Khuất Duy Tiến vào lúc: Thứ 7, từ 07:15-16:30.